VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
SAMEN ONDERWEG
Nieuw pastoraal beleidsplan 2007-2012
Op alle onze levensmiddelen die we in de supermarkt kopen, staat sinds een aantal jaren op of 
onder de verpakking altijd de uiterste verkoopdatum aangegeven. Handig om te weten, want 
verlopen spullen koop je immers liever niet. Met “tenminste houdbaar tot” ligt het wat 
ingewikkelder: je weet dan maar nooit hoe lang het daarna nog bruikbaar is.
Met beleidsplannen ligt het meestal net zo: wanneer de jaren verstreken zijn, kun je er niet 
meer mee aankomen, maar dat wil niet zeggen dat het niet meer bruikbaar zou zijn. Alleen is 
dan de vraag: hoe lang nog? En hoewel in kerkelijke kringen nogal eens snel over de 
eeuwigheid wordt gesproken, ontkomen ook pastorale beleidsplannen er niet aan om bijgesteld 
en gereviseerd te worden.
Daarom formeerde het kerkbestuur van de St. Caeciliaparochie ruim twee jaar geleden een 
werkgroep met de opdracht het parochiële beleidsplan van 2001-2005 te evalueren en een 
nieuw beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Om deze evaluatie zo breed mogelijk te 
maken, organiseerde de werkgroep allereerst een schriftelijke enquête onder de leden van alle 
werkgroepen en alle parochianen van de St. Caeciliaparochie.
Toen de werkgroep daadwerkelijk aan de slag ging voor het nieuwe beleidsplan dienden zich – 
mede door het vertrek van diaken Jan Joosten en de aanstelling van de nieuwe pastoor Pieter 
Scheepers – gaandeweg met name de toekomstige samenwerkingsverbanden met de St. 
Willibrordusparochie in Enschot aan. Op voorstel van de oorspronkelijke werkgroep werd deze 
dan ook uitgebreid met een drietal leden van de St. Willibrordusparochie.
De activiteiten van de werkgroep resulteerden deze maand in een nieuw beleidsplan voor de 
beide parochies St. Caecilia en St. Willibrordus: Samen onderweg, 2007-2012. In dit 
beleidsplan wordt geschetst wat voor parochiegemeenschappen zij willen zijn en hoe een 
toekomstig parochiemodel – met vrijwilligers als dragende kracht – er uit zou kunnen zien. Op 
basis van een analyse van de huidige stand van zaken en een inventarisatie van veranderende 
wensen, behoeften en mogelijkheden,  biedt het nieuwe beleidsplan uitzichten naar verdere 
toekomstige samenwerking tussen beide parochies.
Een beleidsplan geeft richting aan de toekomst: waar staan we voor, waaraan willen we in de 
komende jaren werken? Het is geen activiteitenplan, waarin concrete en uitvoerende acties 
worden beschreven. Wel is het natuurlijk van belang, dat dit de komende maanden ter hand 
wordt genomen. Daarom beraden de beide besturen zich de komende tijd over de manier 
waarop aan dit beleidsplan handen en voeten kan worden gegeven.
De tekst van het nieuwe beleidsplan zal worden toegezonden aan alle werkgroepen en is ook te 
vinden op de website van beide parochies.

Jan Simons
De werkgroep bestond aanvankelijk uit Vincent van Baaren, Piet van den Hoven, Nico Kwantes, Jan Simons en Peter 
Wouters, allen namens de St. Caeciliaparochie. Later kwamen daar bij: : Mia Janssen, Walther Janssen en Kees de 
Graaf, allen namens de St. Willibrordusparochie.

Terug naar overzicht