VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

doopviering 10

EEN KRING VAN LICHT

BEGROETING

(ouders)
<Naam kind>, vanaf het moment dat jij geboren bent hoor je bij ons en zijn we een gezin. Wij willen jou de onvoorwaardelijke warmte en steun geven die we zelf ook in onze opvoeding hebben meegekregen. Met dit doopsel word je opgenomen in de kerk. Vanaf vandaag hoor jij daar ook bij. Daarom maken we er een feest van, met alle mensen die dicht bij ons staan. We hebben <namen> gevraagd peetoom en peettante> te zijn. Zij willen dat graag voor jou zijn. Wij zijn blij dat jullie allen gekomen bent.

DANKZEGGING

(pastor)
Heer onze God, U bent de oorsprong van ons leven, de bron waaruit ons bestaan ontspringt.

(allen)
Wij danken U voor uw zorg en trouw. Wij danken U voor dit kind, dat U als teken van liefde hebt gegeven, dat U ons hebt toevertrouwd. U hebt het oren gegeven om te horen en ogen om te zien. Zegen de mond van dit kind, opdat het mag leren lachen, en de taal mag spreken van mensen. Zegen de handen en de voeten, en moge het aan den lijve ervaren dat alles goed is wat U hebt gemaakt.
Amen.

NAAMGEVING

(pastor)
Met hoeveel zorg wordt een lieve naam door de ouders uitgezocht. Namen van andere kinderen worden aandachtig beluisterd. Ze worden gewikt en gewogen: wat betekent die naam? Is hij kort genoeg? Os hij lang genoeg? En niet voor niets… want zo wordt geprobeerd die lieve naam nog meer zeggingskracht te geven dan hij al heeft.
Een naam draag je namelijk een laven lang met je mee, als een stempel op je persoon. Daarom krijgt dit kind een eigen naam. <Namen ouders>, hoe heet jullie dochter/zoon? <Ouders noemen de naam>.
<Namen ouders>, wanneer jullie als ouders je kindje een naam geven, dan zeggen jullie daarmee ook: wij, als ouders, geven jou deze naam, maar je bent niet ons bezit, we hebben je, maar je bent zelf een eigen persoon. En je noemt ons papa en mama. Dat wil zeggen: wij zijn er voor jou.
Mag ik een van jullie uitnodigen om het geboortekaartje bij de poster van Gods hand te zetten opdat de naam van <naam kind> voorgoed geschreven staat in de palm van Gods hand.

LEZING

(pastor)
Zoals ieder weet wonen er zeven vlammen in het heelal en samen vormen zij de lucht die wij 
ademen, de grond onder onze voeten, kortom alles waardoor we kunnen leven.Nu wonen er ook zeven vlammen in ieder mens, want ieder mens is een klein heelal. En ieder van ons wil voor dit kind zijn als de vlammen in het heelal.
De eerste vlam is de vlam van de taal. Door woorden als ‘bedankt’, ‘gefeliciteerd’ en ‘leuk gedaan’ geeft deze vlam warmte aan mensen om he heen.
De tweede vlam is de vlam van de zon. Door opgewekt te zijn kun je een zonnetje voor de mensen zijn.
De derde vlam is de vlam van de liefde. Deze vlam geeft warmte door de manieren waarop je voor anderen aandacht hebt en voor anderen iets betekent.
De vierde vlam is de vlam van honger en dorst. Wanneer je zelf vervelende dingen hebt meegemaakt, wanneer je bijvoorbeeld niet mee hebt mogen doen, geen bezoek krijgt of je bezeert, dan kun je meevoelen met andere mensen die hetzelfde verdriet hebben en zo kun je warmte geven.
De vijfde vlam is de vlam van de muziek. Die kun je in je oren hebben om naar te luisteren en in je mond om mee te zingen, in je handen om mee te spelen en in je voeten om mee te dansen.
De zesde vlam s de vlam van de hoop. Door vol verwachting te kijken naar de toekomst, krijg je kracht en moed en daardoor geef je aderen vertrouwen om nu te leven.
De zevende vlam is God. Hij straalt zijn vonken uit in alles wat leeft, dus ook in je hart, waardoor je kunt stralen voor anderen.

ZALVING

(pastor)
De kracht van Christus, de Verlosser, moge u beschermen tegen het kwade. De kracht van Christus, de Verlosser, moge u aanzetten tot het goede.

BELOFTEN

(pastor)
<Namen ouders>, beloven jullie goede ouders te zijn voor dit kind dat God aan jullie heeft toevertrouwd?
<Namen ouders>, beloven jullie je kind trouwe te blijven en lief te hebben hoe de toekomst ook is en hem/haar te respecteren waar hij/zij ook zal gaan?
<Namen peetouders>, beloven jullie jullie petekind en zijn/haar ouders in vriendschap en met sympathie steeds terzijde te staan in hun streven naar vrede en hun geloof in een goede toekomst?
En jullie allen die hier zijn, zijn jullie bereid <naam kind> op te nemen en te beschermen, haar/hem steeds het goede in jullie te laten zien zodat hij/zij steeds weet: ik hoor er ook bij?
Moge God jullie daarbij helpen.

HANDOPLEGGING

(pastor)
Alle goeds dat leeft in deze wereld, het kome over jou, <naam kind>. Alle goeds dat leeft in jouw opa’s en oma’s, peetoom en peettante, ooms en tantes, in allen die hier aanwezig zijn, het kome over jou, <naam kind>.
Onze zegen heb je voor heel je verdere leven, onze belofte dat we je trouw blijven, wat er ook gebeurt.

GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof dat ik niet alleen sta, waar ik ook werk en leef.
Ik geloof dat er schuld en onschuld is, macht en onmacht, leven en dood.
Ik geloof dat er moed voor nodig is om dit leven te aanvaarden.
Ik geloof dat wij elkaar veel moeten vergeven.
Ik geloof in de vrijheid, in de vrede voor iedere mens, al kost het soms pijn.
Ik geloof in Jezus Christus, als mens onder de mensen.
Ik geloof in de waarde die Hij aan het leven hechtte, aan de liefde, de vrede en de rechtvaardigheid.
Ik geloof dat ons leven zin heeft wanneer wij leven voor elkaar.
Ik geloof dat er één is die groter is en on slief hebt.
Ik geloof dat Hij God is, de God van levenden en doden.
AMEN.

DOOP

<pastor>
Jullie hebben maandenlang je kind verwacht. Jullie zijn naar de geboorte toegeleefd. Toen <naam kind> er eindelijk was, was er in jullie blijdschap en vreugde, tegelijkertijd ook angst en zorg, want niemand in dit leven ontkomt aan lijden en verdriet.
De grote vraag voor elk leven blijft: wat zal er van dit nieuwe leven worden? <Namen ouders>, jullie willen dit kind vreugde en blijdschap geven en het beschermen tegen lijden en verdriet. Jullie hopen dat alles goed zal gaan.
Jullie mogen er echter ook van overtuigd zijn dat jullie hierbij niet alleen staan. Ook God wil <naam kind> zegenen en beschermen. Wanneer wij dit kindje nu gaan dopen, zeggen we daarin tegen God dat <naam kind> ook zijn kind is.
Met dit doopsel nemen wij <naam kind> op in de grote gemeenschap van mensen die bij Jezus horen. Water, het symbool van leven. Water is de bron van leven. Zonder water gaat alles dood, de bloemen, de planten, de dieren en ook wij mensen. Waar water is, is leven. Daarom gaan we nu <naam kind> dopen met water. <Naam kind>, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

ZALVING
Met zalf masseert men het lichaam, zodat de spieren sterk en soepel worden. Zalf geneest je, zalf maakt dat een wond minder pijn doet. Daarom gaan we <naam kind> zalven met gewijde chrisma, opdat hij/zij sterk moge staan in het leven.

ZOUT
Zout geeft meer smaak, maakt het leven pittig, maar heeft ook een beschermende functie. Denk maar eens aan de bescherming die het geeft tegen bederf. We geven <naam kind> een beetje zout op haar/zijn tong.

BEKLEED MET HET NIEUWE LEVEN
<Naam kind>, ontvang dit kleed als teken van dit nieuwe leven dat jij nu hebt ontvangen. Probeer te leven met een goed hart, zuiver als dit kleed.

LICHT
Christus is het Licht van de wereld. Wie wil wandelen in het Licht, steekt zijn licht op bij de Heer en leeft in Zijn Geest.
<Naam kind>, zo willen wij zijn: een kring van licht, wegwijzer in deze vaak duistere wereld, sterren in de nacht voor de kleine reiziger, op zoek naar het huis van God. Onze goede wensen vergezellen je op je levensweg.
Het is jullie taak, <namen ouders>, dit licht brandend te houden Omring <naam kind> met zorg en liefde, zodat hij/zij licht, warmte en gezelligheid zal brengen overal waar zij/hij zal komen.

MET HET OOG OP DE TOEKOMST

<pastor>
Nu wij, volgens het woord van de Heer, <naam kind> hebben gedoopt, bidden wij ook voor haar/zijn toekomst.
Heer God, Schepper van hemel en aarde, maak de hemel tot een veilig dak, de aarde tot een vaste grond, de wereld tot een veilig thuis, voor dit kind en voor ieder mens. Geef dat <naam kind> een open oog heeft voor alles wat het leven biedt, een open oor voor alles wat het leven vraagt. Toon dat U een Vader zijt, die ons hoort als wij tot U bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

(Onze Vader)

ONDER MOEDERLIJKE BESCHERMING

<pastor>
Maria, God heeft U uitgekozen om moeder te zijn van zijn zoon Jezus Christus.
U weet wat het zeggen wil nieuw leven te ervaren en zicht te verheugen over de geboorte van een kind.
U begrijpt ook de zorgen die het met zich meebrengt.
U bent de Moeder in wie wij geloven en in wie wij vertrouwen hebben.
Nu <naam kind> gedoopt is, vragen wij U om ons te helpen haar/hem te beschermen tegen al wat kwaad kan en haar/hem het goede te leren zodat hem/haar een gelukkig leven te wachten staat. Want het is een heel nieuw leven, dat straks eigen wegen zal gaan. Maar we hopen zo, dat <naam kind> de weg van Jezus Uw Zoon zal gaan. Amen.

(Wees gegroet)

ZEGEN EN WEGZENDING

<pastor>
Iemand zegenen wil zeggen: hem iets goeds toewensen. Daarom ouders en alle aanwezigen: gaat in vrede met <naam kind> naar huis en omring hem/haar met jullie liefde. Wees gelukkig met elkaar en met <naam kind>. Laat vrede en vreugde heersen in jullie.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Terug naar overzicht