VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
doopviering 1
MENSENKIND
MUZIEK
A. Vivaldi: ‘Lente’
WOORD VAN WELKOM
LIED
Kom maar binnen (melodie: Als de grote klokke luidt)
Kom maar binnen, noem je naam,
kom noem je naam,
waar kom je vandaan.
Jij bent zo klein.
kindje, kindje,
jij bent zo klein
kindje klein
Lopen kan je nu nog niet,
nee nu nog niet,
hoor dan naar ons lied.
Kom maar binnen, kom erbij,
toe kom erbij,
jij maakt ons zo blij
GETUIGENIS
<Naam kind>, je zult er wel weinig of niets van beseffen, maar vandaag is het een heel 
bijzondere dag. Een dag waarop wij aan God, aan elkaar en aan de mensen hier aanwezig, 
beloven om jou op te voeden in christelijke zin.
Wij hebben deze keuze voor jou gemaakt, vooral omdat we denken dat je door te leven in de 
geest van Jezus kunt opgroeien tot een volwaardig mensenkind dat de schepping weet te 
waarderen en te hanteren.
<Naam kind>, alle voortekenen wijzen erop dat jij een gelukkig kind kunt worden. Wij hopen 
door jou op te voeden als christen, dat je in iedere fase van je leven de rode draad van de bijbel 
weet te vinden en toe te passen: “Heb je naaste lief als je zelf”.
Natuurlijk kunnen wij jou niet alleen begeleiden op de weg die wij voor jou uitgestippeld hebben. 
Daarom zijn wij blij dat wij deel uitmaken van een actieve gemeenschap van gelovige mensen. 
<Naam kind>, wij vragen nu aan die gemeenschap en aan de mensen hier aanwezig, om 
bemoediging en voorbeelden waaraan jij kunt zien hoe het ook kan. En wij hopen dat je later 
zult zeggen: “De weg die jullie voor mij gekozen hebben, spreekt mij aan en ik wil doorgaan op 
de ingeslagen weg”.
GEBED
Laat ons bidden.
God, u bent voor ons een vader die ons allen bij de naam kent.
Wees ook een vader voor dit kind dat in ons midden is geboren.
Laat haar/zijn veilig opgroeien, gaaf en sterk, gezond van lijf en leden.
Geef aan haar/zijn oogjes een kinderlijke verwondering om de goedheid van de mensen.
Laat haar/zijn mondje leren lachen omdat het leven mooi is en de moeite waard.
Laat dit kind door het leven heen veilig zijn bij haar/zijn vader en moeder en bij ons allemaal.
Bewaar haar/hem voor mislukking en bescherm haar/hem in gevaar.
Laat haar/hem, de jaren door, de goedheid van de mensen zó ervaren dat zij/hij later ook zélf 
alleen maar goed kan zijn en mild en menselijk voor iedereen..
SCHEPPINGSVERHAAL
God maakte in het begin de hemel en de aarde.
De aarde was nog leeg en donker.
Toen riep God: “Licht” en het werd licht.
En God zag dat het goed was.
Dat was de eerste dag.
Op de tweede dag maakte God de blauwe hemel en de wolken.
En God zag dat het goed was.
Op de derde dag maakte God het strand,
met aan de ene kant de zee en aan de andere kant het land.
Op het land liet hij bomen groeien en planten en bloemen.
En God zag dat het goed was.
Op de vierde dag maakte hij de zon voor overdag.
Voor de nacht maakte hij de maan en de sterren.
En God zag dat het goed was.
Op de vijfde dag maakte hij de vissen die in het water zwemmen; hele grote en hele kleine.
En hij maakte de vogels die boven de aarde vliegen.
En God zag dat het goed was.
Op de zesde dag maakte hij alle dieren die op het land leven.
En God zag dat het goed was.
Toen maakte hij de mens: man en vrouw,
en God zag dat het héél goed was.
Op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk.
MUZIEK
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof dat ik nooit alleen ben: God is bij mij, Hij is mijn Vader.
Hij heeft alles geschapen, ook mij.
Ik geloof dat God deze wereld in zijn handen houdt.
Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus op aarde gezonden.
Ik geloof dat Hij de Zoon van God is.
Hij werd aan het kruis geslagen en ging door de dood om ons te bevrijden van zonde en schuld.
Hij is opgestaan: Hij is mijn broeder.
Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben:
om mij heen is de gemeenschap van de kerk.
In alle landen van de wereld en onder alle mensen leeft God die de mensen liefheeft.
NAAMGEVING
<Namen ouders>, als twee mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij de naam.
Als twee mensen een kind voortbrengen, dan geven zij aan dat kind een naam.
Een naam geeft uitdrukking aan herkenbaarheid en verbondenheid in liefde.
Welke naam hebben jullie je kind gegeven?
Onze zoon/dochter hebben wij de naam <naam kind>  gegeven.
<Naam kind>, met deze naam zul jij door het leven gaan, met deze naam zullen de mensen jou 
voortaan kennen.
Ik hoop dat deze naam ook geschreven zal staan in het boek des levens, in de palm van Gods 
hand.
DOPEN MET WATER
<Naam kind>, in de geest van Jezus van Nazareth dopen we jou in dit water,
bron van leven, van groei en vernieuwing, opdat jij mag ingaan op de stroom van het leven, die 
is in jou en anderen; opdat jij je leven mag vinden en anderen mag geven. In de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
 
ZALVING
<Naam kind>, in de geest van Jezus van Nazareth zalf ik jou met olie, teken van soepelheid, 
kracht en weerbaarheid; opdat jij soepel blijft en niet verstart, dat je weernaar wordt tegen de 
teleurstellingen die je op je levensweg ontmoet; opdat je kracht opdoet om recht te doen en 
vrede.
In de naam van God teken ik je met het kruis van Jezus:
je ogen, om het mooie van het leven te laten zien;
je oren om het goede nieuws te kunnen horen;
je mond om een opwekkend woord te spreken;
je handjes om voor vele mensen een steun te zijn.
OVERREIKING VAN DE DOOPKAARS
<Naam kind> we geven jou deze kaars, ontstoken aan de paaskaars,
symbool van de verrijzenis van Jezus.
Mag hij voor jou het teken zijn van leven,
van leven dat het wint op de dood.
Wij hopen dat jij een licht zult zijn in onze wereld,
een vonk tussen ons mensen, hier in deze parochie, maar ook daarbuiten,
een vonk van Gods liefde.
LIED
Uit vuur en ijzer
Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.
Om water voor de zee te zijn 
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
GEBED TOT MARIA
Wij willen hier niet vandaan gaan zonder een ogenblik te hebben stilgestaan bij Maria,
de moeder van Jezus.
Maria, u weet wat het betekent nieuw leven te ervaren en zich te verheugen over de geboorte 
van een kind.
Uit eigen ondervinding kent u ook de zorg die dit met zich meebrengt.
U weet welke vreugde, maar ook welk verdriet een moeder ten deel kan vallen.
Daarom zijn wij hier met <naam kind>  bij u.
Wij vragen u, zorg voor <naam kind>. 
Laat uw sterke hand rusten op dit kwetsbare wezentje.
Wees een voorbeeld voor haar/zijn ouders, in de kunst van het liefhebben.
Amen.
MUZIEK
SLOTGEBED
Heer onze God, vader van leven,
dankbaar zijn wij om uw genade en trouw om het nieuwe leven dat u hebt gegeven,
om <naam kind>, hier geboren en toevertrouwd aan ons.
Wij bidden tot u dat de wereld zich buigt over <naam kind>,
dat geen mens haar zal benauwen, niet zal overschreeuwen, verminken of vernielen,
maar dat zij/hij veilig zal zijn, waar ze/hij ook gaat of staat,
dat ze/hij geborgen mag zijn bij haar/zijn ouders.
Wij wensen <naam kind> en allen die na ons komen van harte toe, 
dat ze zullen zien hoe de waarheid de leugen verslaat,
hoe het goede wint van het kwade,
liefde alle haat zal verbannen,
Wij hopen eens met hen en met allen die ons zijn voorgegaan
verenigd te worden met u die leeft vanaf het begin tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
LIED
Ga mee de wijde wereld in
Ga mee de wijde wereld in,
kom kijken, kom kijken,
hoe alles was in het begin,
kom kijken, kom kijken,
de bloemen en de bomen,
wij komen, wij komen,
en vijf konijntjes dromen,
wij komen, wij komen.
De aarde is ons paradijs,
kom spelen, kom spelen,
voor dieren en voor mensen wijs,
kom spelen, kom spelen,
de zon, de sneeuw en regen
kom tegen, kom tegen,
de vogels hoog gestegen,
\kom tegen, kom tegen.
Wij danken God die alles schiep,
wij danken, wij danken,
ons allemaal in ’t leven riep,
wij danken, wij danken,
met alle mensen samen,
wij samen, wij samen, 
zolang wij leven, amen,
ja amen, ja amen.

Terug naar overzicht