VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

doopviering 2

BRON VAN LEVEN

MUZIEK

WOORD VAN WELKOM

LIED
Kom maar binnen (melodie: Als de grote klokke luidt)

Kom maar binnen, noem je naam,
kom noem je naam,
waar kom je vandaan.

Jij bent zo klein.
kindje, kindje,
jij bent zo klein
kindje klein

Lopen kan je nu nog niet,
nee nu nog niet,
hoor dan naar ons lied.

Kom maar binnen, kom erbij,
toe kom erbij,
jij maakt ons zo blij

GETUIGENIS
<Naam kind>, je zult er wel weinig of niets van beseffen, maar vandaag is het een heel bijzondere dag. Een dag waarop wij aan God, aan elkaar en aan de mensen hier aanwezig, beloven om jou op te voeden in christelijke zin.
Wij hebben deze keuze voor jou gemaakt, vooral omdat we denken dat je door te leven in de geest van Jezus kunt opgroeien tot een volwaardig mensenkind dat de schepping weet te waarderen en te hanteren.
<Naam kind>, alle voortekenen wijzen erop dat jij een gelukkig kind kunt worden. Wij hopen door jou op te voeden als christen, dat je in iedere fase van je leven de rode draad van de bijbel weet te vinden en toe te passen: “Heb je naaste lief als je zelf”.
Natuurlijk kunnen wij jou niet alleen begeleiden op de weg die wij voor jou uitgestippeld hebben. Daarom zijn wij blij dat wij deel uitmaken van een actieve gemeenschap van gelovige mensen. <Naam kind>, wij vragen nu aan die gemeenschap en aan de mensen hier aanwezig, om bemoediging en voorbeelden waaraan jij kunt zien hoe het ook kan. En wij hopen dat je later zult zeggen: “De weg die jullie voor mij gekozen hebben, spreekt mij aan en ik wil doorgaan op de ingeslagen weg”.

NIETS IS ZONDER ZIN
Je ogen, <naam kind>, zijn voor het licht,
voor het groen van de lente
voor het wit van de sneeuw,
voor het grijs van de wolken
en voor het blauw van de lucht,
voor de sterren in de nacht
en voor het ongelooflijk wonder
van zoveel unieke mensen om je heen.
Je mond is voor het woord,
voor elk goed woord
waar een ander op wacht.
Je lippen zijn voor een kus
en je handen voor de zachtheid,
de tederheid, voor de troost,.
Je voeten zijn voor de weg naar de ander.
Je hart is voor de liefde,
voor de warmte, voor hen die je nodig hebben.
Je lichaam is om anderen nabij te zijn.
Alles in jou, <naam kind>, heeft zijn diepe betekenis.
Je zult veel te vragen hebben, <naam kind>.
Als je naar God vraagt, zullen we je wijzen
op de goede mensen om je heen en op het wonder van de hele natuur.
Als je vraagt waar je vandaan komt, zullen we zeggen
dat je uit liefde geboren bent.
Waarschijnlijk zul je ons eenmaal verlaten,
om je eigen weg te gaan en dat is ook goed.
We weten dat al wat we voor je doen voorlopig is.
Je hoeft niet te worden als wij,
jij bent uniek, jij bent een wonder!

JOHANNES DE DOPER
Kleine Levi speelde voor het huis waar hij woonde in het zand.
Opeens kwam hij de kamer binnenlopen.
“Moeder!” riep hij, “er komen zoveel mensen langs. Waar gaan die heen?”
Moeder keek naar buiten.
“Die gaan allemaal naar de Jordaan om zich te laten dopen”, zei ze.
Verbaasd keek Levi moeder aan. “Dopen?” vroeg hij, “wat is dat?”
“Nou, hier in de buurt is al een paar dagen een man”, zei moeder. “Die heet Johannes. Ik denk dat hij erg arm is, want hij is zo mager. Ze zeggen dat hij alleen maar honing en sprinkhanen eet. Die Johannes staat bij de Jordaan, en alle mensen gaan in het gras aan zijn voeten zitten. Ze luisteren naar wat hij zegt”.
“Wat zegt hij dan moeder?”vroeg Levi nieuwsgierig.
“Hij praat of hij boos is. Hij roept tegen de mensen dat ze slecht zijn. Dat ze gauw anders moeten worden. Maar je vroeg wat dopen is. Soms gaat er iemand naar hem toe en zegt: ‘Johannes, ik wil geen verkeerde dingen doen’. Dan zegt Johannes: ‘Ik zal al die slechte dingen van vroeger van je afwassen’. Ze gaan dan samen in het water van de rivier staan. Johannes schept met zijn hand water over hen heen. ‘Nu heeft God je vergeven’ zegt hij dan. Dat is dopen. En daarom noemen de mensen hem Johannes de Doper.”

MUZIEK

OVERWEGING

GELOOFSBELIJDENIS
Wij geloven dat echte liefde nog bestaat.
Zij brengt mensen, over de grenzen heen, tot elkaar.
En is de enige basis voor werkelijk geluk.
We geloven niet dat geld, status en macht het menselijk geluk bepalen.
Maar we geloven da elkaar ontmoeten,
begrip en tijd voor elkaar hebben,
inhoud en zin geeft aan het leven.
De bevrijdende boodschap van Christus
vraagt een radicale inzet van alle mensen.
Er is slechts hoop op een betere wereld
als iedereen zich bewust inspant
en strijdt voor een meer rechtvaardige wereld.
Niet zeggen, dat anderen het maar moeten opknappen.
Maar zelf, samen met anderen ervoor werken.
Daar geloven wij in.

NAAMGEVING
<Namen ouders>, als twee mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij de naam.
Als twee mensen een kind voortbrengen, dan geven zij aan dat kind een naam.
Een naam geeft uitdrukking aan herkenbaarheid en verbondenheid in liefde.
Welke naam hebben jullie je kind gegeven?
Onze zoon/dochter hebben wij de naam <naam kind> gegeven.
<Naam kind>, met deze naam zul jij door het leven gaan, met deze naam zullen de mensen jou voortaan kennen.
Ik hoop dat deze naam ook geschreven zal staan in het boek des levens, in de palm van Gods hand.

DOPEN MET WATER
<Naam kind>, in de geest van Jezus van Nazareth dopen we jou in dit water,
bron van leven, van groei en vernieuwing, opdat jij mag ingaan op de stroom van het leven, die is in jou en anderen; opdat jij je leven mag vinden en anderen mag geven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

ZALVING
<Naam kind>, in de geest van Jezus van Nazareth zalf ik jou met olie, teken van soepelheid, kracht en weerbaarheid; opdat jij soepel blijft en niet verstart, dat je weernaar wordt tegen de teleurstellingen die je op je levensweg ontmoet; opdat je kracht opdoet om recht te doen en vrede.
In de naam van God teken ik je met het kruis van Jezus:
je ogen, om het mooie van het leven te laten zien;
je oren om het goede nieuws te kunnen horen;
je mond om een opwekkend woord te spreken;
je handjes om voor vele mensen een steun te zijn.

OVERREIKING VAN DE DOOPKAARS
<Naam kind> we geven jou deze kaars, ontstoken aan de paaskaars,
symbool van de verrijzenis van Jezus.
Mag hij voor jou het teken zijn van leven,
van leven dat het wint op de dood.
Wij hopen dat jij een licht zult zijn in onze wereld,
een vonk tussen ons mensen, hier in deze parochie, maar ook daarbuiten,
een vonk van Gods liefde.

LIED
Uit vuur en ijzer

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

GEBED TOT MARIA
Wij willen hier niet vandaan gaan zonder een ogenblik te hebben stilgestaan bij Maria,
de moeder van Jezus.
Maria, u weet wat het betekent nieuw leven te ervaren en zich te verheugen over de geboorte van een kind.
Uit eigen ondervinding kent u ook de zorg die dit met zich meebrengt.
U weet welke vreugde, maar ook welk verdriet een moeder ten deel kan vallen.
Daarom zijn wij hier met <naam kind> bij u.
Wij vragen u, zorg voor <naam kind>.
Laat uw sterke hand rusten op dit kwetsbare wezentje.
Wees een voorbeeld voor haar/zijn ouders, in de kunst van het liefhebben.
Amen.

MUZIEK

SLOTGEBED
<Naam kind>, je bent nu gedoopt in deze kerk en je hoort er nu bij.
We hopen dat je een mens wordt
die als een bron van levend water zal zijn voor de anderen.
Je bent een mens om te leven, te lachen, lief te hebben, om goed te zijn.
Dat is heel belangrijk.
Breng overal je licht en vrede.
God zegene jou,
je vader, moeder, je familie, je vrienden en bekenden.
En moge de geest van Jezus Christus heerSen in uw huis en zijn vreugde geven in uw gezin.
Amen.

LIED
Ga mee de wijde wereld in

Ga mee de wijde wereld in,
kom kijken, kom kijken,
hoe alles was in het begin,
kom kijken, kom kijken,
de bloemen en de bomen,
wij komen, wij komen,
en vijf konijntjes dromen,
wij komen, wij komen.

De aarde is ons paradijs,
kom spelen, kom spelen,
voor dieren en voor mensen wijs,
kom spelen, kom spelen,
de zon, de sneeuw en regen
kom tegen, kom tegen,
de vogels hoog gestegen,
\kom tegen, kom tegen.

Wij danken God die alles schiep,
wij danken, wij danken,
ons allemaal in ’t leven riep,
wij danken, wij danken,
met alle mensen samen,
wij samen, wij samen,
zolang wij leven, amen,
ja amen, ja amen.

Terug naar overzicht