VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

doopviering 3

WATER

LIED
Johannes doopte in de Jordaan
en zei: je moet opnieuw beginnen,
wie durft te verliezen die zal winnen,
wie achter is staat straks vooraan

Hij doopte Jezus in de Jordaan.
Zo is de Heer opnieuw begonnen
en heeft hij als kleinste mens gewonnen;
de Heer gaat als een knecht vooraan.

En iedereen die zo wordt gedoopt,
mag met hem mee op weg naar morgen;
hij hoeft er alleen maar voor te zorgen
niet te vergeten wat hij hoopt.

Hij hoopt dat alles nieuw worden zal,
dat al wat bang maakt zal verdwijnen.
Het licht zal uit duisternis verschijnen
dan is de kleinste mens in tel.

WELKOM
Hartelijk welkom allemaal in deze dienst waarin wij feestelijk en dankbaar de doop van <naam kind> gaan vieren.
Als een kind, een nieuwe mens aan onze zorgen wordt toevertrouwd, dan staan we weer even stil bij dit wondere gebeuren. We ervaren als gelovige mensen dat het leven van dit kind uit Gods hand is voortgekomen en dat zijn/haar naam staat geschreven in de palm van Zijn hand. Ook dit kind gaat behoren tot de gemeenschap van mensen die geloven dat God in ons leven is.
U wilt, ouders, peter en meter, de verantwoordelijkheid voor dit kind als gelovige mensen op u nemen, in de vaste hoop dat zij in Gods liefde zullen opgroeien. Wij hopen en bidden dat deze kleine mens in zijn/haar leven zal ontdekken dat God met hen zal zijn.

GEBED
God onze Vader, gij zijt de oorsprong van ons leven, de bron waaruit ons bestaan ontspringt.
Wij danken U dat Gij dit kind uit Uw liefde geboren liet worden en hem/haar aan ons hebt toevertrouwd.
Wij danken U dat gij ons mensen zegende met nieuw leven en ons zo aanmoedigt te blijven vertrouwen vandaag en alle dagen. Amen.

SCHEPPINGSVERHAAL
God maakte in het begin de hemel en de aarde.
De aarde was nog leeg en donker.
Toen riep God: “Licht” en het werd licht.
En God zag dat het goed was.
Dat was de eerste dag.
Op de tweede dag maakte God de blauwe hemel en de wolken.
En God zag dat het goed was.
Op de derde dag maakte God het strand,
met aan de ene kant de zee en aan de andere kant het land.
Op het land liet hij bomen groeien en planten en bloemen.
En God zag dat het goed was.
Op de vierde dag maakte hij de zon voor overdag.
Voor de nacht maakte hij de maan en de sterren.
En God zag dat het goed was.
Op de vijfde dag maakte hij de vissen die in het water zwemmen; hele grote en hele kleine.
En hij maakte de vogels die boven de aarde vliegen.
En God zag dat het goed was.
Op de zesde dag maakte hij alle dieren die op het land leven.
En God zag dat het goed was.
Toen maakte hij de mens: man en vrouw,
en God zag dat het héél goed was.
Op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk.

NAAMGEVING
Als twee mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij de naam.
Als twee mensen een kind voortbrengen, dan geven zij aan dat kind een naam.
Die naam drukt hun verwachting uit en hun liefde.
Welke naam hebben jullie aan jullie kind gegeven?
<Naam kind>
Met deze naam zul je door het leven gaan, met deze naam zullen de mensen je voortaan kennen.
Ik hoop dat deze naam geschreven zal staan in het boek des levens, in de palm van Gods hand.

GEBED
God, U bent voor ons een Vader die ons allen bij onze naam kent.
Wees ook een Vader voor dit kind dat in ons midden geboren is.
Laat hem/haar opgroeien gaaf en sterk, gezond van lijf en leden.
Geef aan haar/zijn oogjes een kinderlijke verwondering om de goedheid van de mensen.
Laat haar/zijn mondje leren lachen omdat het leven mooi is en de moeite waard.
Laat dit kind door zijn/haar leven heen veilig zijn bij zijn/haar vader en moeder en bij ons allemaal.
Bewaar dit kind voor mislukking en laat hem/haar, de jaren door, de goedheid van de mensen zó ervaren dat hij/zij later ook zelf alleen maar goed kan zijn en mild en menselijk voor iedereen.

LIED
Verbonden met vader en moeder
- natuurlijk het meest met die twee -
maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee

Je hebt al een naam
maar je krijgt er een bij op dit feest
want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Je bent al een tijdje bij mensen
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren
dat God die je kent van je houdt

Je bent een begrip aan het worden
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn we hier nu tesaam.

Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit doopsel
Gods naam legden naast die van jou

UITSPREKEN VAN TROUW EN GELOOF
<Naam kind> maakt ons allen blij: als we naar hem/haar kijken is het leven enkel mooi en goed.
Maar zo kwetsbaar als dit prille leventje, zo kwetsbaar kan ook zijn/haar toekomst zijn als mensen niet met zorg en liefde dit kind de hand boven het hoofd houden.
Daarom vraag ik jullie <namen ouders> de woorden bij jullie huwelijk uitgesproken te herhalen, nu <naam kind> in jullie leven gekomen is.
<Naam kind> bij ons huwelijk hebben wij beloofd goede ouders te zijn voor de kinderen die uit ons geboren zouden worden. Graag wil ik nu uitspreken dat ik een lieve moeder voor je zal zijn.
<Naam kind> wij zullen je steeds een goed voorbeeld proberen te geven en je steeds de weg wijzen naar het goede, en zo hopen dat je opgroeit tot een goed mens. Ik beloof een goede vader te zijn voor je.
Leg dan nu jullie kind in de handen van peter en meter die zich bereid hebben verklaard mee te werken aan het levensgeluk van dit kind.
<Naam kind> wij zijn bereid jullie te begeleiden samen met je ouders opdat je zult uitgroeien in de geest zoals zij van je verwachten. In zorg, belangstelling en vriendschap zullen wij je door de jaren bijstaan opdat je een goed mens zult worden.
<Naam kind> je kunt nog niet verstaan wat deze mensen die veel met jou op hebben gezegd hebben. Met hen wensen we je het beste toe.
Toch weten we niet wat er van jou worden zal; maar hoe de toekomst ook zal zijn, we geloven allen dat we in Gods hand zullen zijn.
Daarom willen we nu samen ons geloof uitspreken in die God, die de hele wereld in zijn hand houdt en haar met zorg omringt.

Ik geloof dat ik nooit alleen ben: God is bij mij, hij is mijn Vader.
Hij heeft alles geschapen, ook mij.
Ik geloof dat God deze wereld in zijn hand houdt.
Hij heeft zijn zoon Jezus Christus op aarde gezonden; ik geloof dat hij de zoon van God is.
Hij werd aan het kruis geslagen en ging door de dood om ons te bevrijden van zonde en schuld.
Hij is opgestaan: hij is mijn broeder.
Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben: om mij heen is de grote gemeenschap van de kerk in alle landen van de wereld en onder alle rassen leeft God die de mensen liefheeft.
Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen dat hij mij niet meer naar zich toe wil trekken.
Ik geloof dat Hij voor mij het leven wil en niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet.
Dat hij bij mij is, vandaag en altijd, amen.

DOOP
Water heeft altijd een tweevoudige betekenis: water geeft leven, de mens heeft het nodig om te kunnen leven. Maar water kan ook gevaarlijk zijn, wanneer het als een vloed huizen en straten en mensen overspoelt en vernietigt.
Wanneer wij water uitgieten over dit kind, dan zien we hierin een bron van leven, vol groeikracht en levenskiemen.
Daartoe dopen wij hem/haar met het levenwekkend water opdat zij/hij tot leven komt en groeit, rijpt en volwassen wordt.
<Naam kind>, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ik leg op jou de naam van Jezus Christus.
Ik zalf je met zijn geest, ik teken je met zijn kruis, opdat je vervuld moge worden van de kracht en de gezondheid die in hem was en is, vandaag en tot in eeuwigheid.
Vader en moeder, peter en meter: zegen ook dit kind.
<Naam kind> proef van dit zout, hoe zout het is, hoe dorstig het maakt; wees als zout voor elkaar, wees dorstig naar elkaar en behoud elkaar tegen smakeloosheid en bederf en denk aan Hem die gezegd heeft: gij zijt het zout der aarde.
Omdat we hopen dat in dit kind meer licht zal zijn dan duisternis – dat het zal zijn: een licht in de wereld, als een vuur tussen mensen, als een vonk van Gods liefde – ontsteken wij deze kaars voor <naam kind>.

GEBED
Heer onze God, wij hebben dit kind gedoopt en gezalfd in uw naam.
Verhoor dan ons gebed voor de toekomst van dit kind.
Geef dat het oog heeft voor alles wat het leven biedt en een open oor voor alles wat het leven vraagt.
Laat dit kind geluk vinden zoals dat onder ons mogelijk is.
Zegen zijn/haar mond, dat het mag leren lachen en de taal van mensen spreken.
Zegen zijn/haar handen en voeten, en mag het aan den lijve ondervinden dat alles goed is dat Gij gemaakt hebt.

AAN MARIA
Moeder Maria, wij willen <naam kind> onder uw bescherming stellen.
Behoed hem/haar voor alle gevaren. laat hem/haar ervaren dat U hem/haar nabij bent. Ga hem/haar voor in alles wat zuiver is en waar.
Wees gegroet Maria
vol van genade
de Heer is met u
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

SLOTGEBED
Wij zijn aan het einde van deze dienst gekomen.
Omringt uw kinderen met liefde, wees er gelukkig mee en met elkaar.
Weest navolgers van Christus en vindt vreugde in uw huis en gezin.
God zegene u daarbij
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

LIED
Ga mee de wijde wereld in,
kom kijken, kom kijken,
hoe alles was in het begin,
kom kijken, kom kijken,
de bloemen en de bomen,
wij komen, wij komen,
en vijf konijntjes dromen,
wij komen, wij komen.

De aarde is ons paradijs,
kom spelen, kom spelen,
voor dieren en voor mensen wijs,
kom spelen, kom spelen,
de zon, de sneeuw en regen
kom tegen, kom tegen,
de vogels hoog gestegen,
\kom tegen, kom tegen.

Wij danken God die alles schiep,
wij danken, wij danken,
ons allemaal in ’t leven riep,
wij danken, wij danken,
met alle mensen samen,
wij samen, wij samen,
zolang wij leven, amen,
ja amen, ja amen.

Terug naar overzicht