VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

doopviering 5

HET WONDER VAN NIEUW LEVEN

MUZIEK

WELKOM
Hartelijk welkom allemaal in deze dienst, waarin wij feestelijk en dankbaar de doop van <naam kind> gaan vieren. Een kind, een nieuwe mens wordt aan onze zorgen toevertrouwd. Het is goed even stil te staan bij dit wonderlijke gebeuren. We hebben er nauwelijks woorden voor. We ervaren als gelovige mensen dat het leven van onze kinderen uit Gods hand is voortgekomen.

LEZING
(uit De Profeet, van Kahlil Gibran)

En hij zei: “Je kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de zonen en dochters van de hunkering van het leven naar zichzelf. Ze komen dóór je, maar zijn niet ván je en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want ze hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen aan hen gelijk te worden, maar probeer hen niet aan je gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het staan bij gisteren. Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt jullie met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen. Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn. Want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo houdt hij ook van de boog, die standvastig is.”

DE NAAM
<Namen ouders>, als twee mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij de naam.
Als twee mensen een kind voortbrengen, dan geven zij aan dat kind een naam.
Een naam geeft uitdrukking aan herkenbaarheid en verbondenheid in liefde.
Welke naam hebben jullie je kind gegeven?
Onze zoon/dochter hebben wij de naam <naam kind> gegeven.
<Naam kind>, met deze naam zul jij door het leven gaan, met deze naam zullen de mensen jou voortaan kennen.
Ik hoop dat deze naam ook geschreven zal staan in het boek des levens, in de palm van Gods hand.

GEDICHT
(Emmanuël Dobbelaers, Een kind)

Een kind,
grote ogen open naar morgen,
alles ontvangend
in openheid voor de wereld.

Een kind,
gewoon zijn wat het is,
zoekend en vragen stellend,
verwonderd en blij gelovend.

Een kind,
vallen en huilen,
opstaan en blij verder pogen,
gaan naar wat lokt,
hindernissen onbekend.

Een kind,
wederlach om een lach,
blijheid om liefde,
geluk om genegenheid.

Een kind,
mensen verenigend,
opnieuw verstaanbaar makend
dat het leven schoon
en waardevol is,
de moeite waard om geleefd te worden
in openheid en eenvoud van hart.

MUZIEK

DE DOOP
<Namen ouders>, ik nodig jullie nu uit om de beloften uit te spreken dat jullie goed zullen zijn voor je zoon/dochter, die aan jullie is toevertrouwd.

<Naam kind>, ik wil hier graag beloven dat ik een lieve moeder voor je zal zijn. Wij beloven je trouw te blijven wat de toekomst ook brengen zal.
<Naam kind>, ik beloof een goede vader voor je te zijn. Wij zullen samen proberen je steed een goed voorbeeld te geven, zodat je uitgroeit tot een goed mens, die gevoel heeft voor het waardevolle in ons bestaan.
<Naam kind>, wij beloven je in vriendschap terzijde te staan en mee te werken aan je levensgeluk, voor zover dat in onze macht ligt.

<Naam kind>, je kunt nog niet verstaan wat deze mensen die veel van je houden, gezegd hebben. Met hen wensen we je het beste toe. Toch weten we niet wat er van je zal worden. Maar hoe de toekomst ook zal zijn, we geloven dat we in Gods hand zijn. Daarom willen we samen onze geloofsbelijdenis uitspreken.

GELOOFSBELIJDENIS
Geloven als een kind in het leven van alle dag; spontaan, onbezorgd en blij en nog niet besmet met de dagelijkse problemen en sleur.
Ik wil geloven als een kind, onbevangen en blij.
Geloven in de kleine mens met de handen naar hem uitgestrekt, zoals een baby, die zijn mollige armpjes om zijn moeder heenslaat.
Ik wil geloven in de taal van de handen.
Geloven in de jonge mens, want was het Jezus Christus niet die riep: “Laat de kinderen tot Mij komen”.
Ik wil geloven in Jezus Christus.
Geloven als een kind is van iedere dag een feestdag maken door te lachen, werken, fantaseren, spelen en dromen.
Ik geloof dat God het kind in ons opnieuw tot leven kan brengen.
Wij willen geloven in het kind en proberen ook van elke dag een feestdag te maken. Wij geven het kind in ons een kans, telkens opnieuw.

DOPEN

HET TEKEN VAN HET ZOUT
Proef, <naam kind>, dit is zout. Het smaakt pittig en voorkomt bederf. Wij hopen dat ook jij smaak zult krijgen voor al het mooie in je leven en dat je bewaard blijft voor de slechte invloeden die je zult ondervinden.

HET TEKEN VAN HET WATER
We nemen water als teken van leven. Geen plant, geen dier, geen mens kan zonder water. Wij hebben het nodig om te kunnen leven. Wanneer wij water uitgieten over <naam kind>, dan zien we hierin een bron van leven vol groeikracht. Daarom dopen wij hem/haar met het levenwekkend water, zodat hij/zij zal groeien en rijpen tot volwassenheid.
<Naam kind>, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

HET TEKEN VAN DE ZALVING MET OLIE
<Naam kind>, je wordt nu gezalfd met olie. De olie is sterk geurend om te wijzen op de geest van God, van wie wij jou willen doordringen, Ik teken je met het kruis van Jezus Christus zodat je heel gelukkig mag leven.

HET TEKEN VAN HET LICHT
Jezus is het licht van de mensen. <Naam kind>, neem jij er wat van over. Wij hopen dat je wat licht en warmte mag zijn voor de mensen om je heen.

Gebruik je oren om goed nieuws te horen.
Gebruik je ogen om geluk te zien.
Gebruik je mond om te lachen en te spreken van goede dingen.
Gebruik je handen om te werken,
om uit te steken naar een ander.
Gebruik je voeten om de weg van Jezus te gaan.

MUZIEK

SLOTGEDACHTE
Een kind komt huilend ter wereld. Vanaf dat ogenblik blijft het zoeken naar geborgenheid, warmte, veiligheid, misschien wel een leven lang.
Heer onze God, laten wij als ouders in staat zijn om onze kinderen iets daarvan te geven.
Wij maken van zeer nabij de menswording van onze kinderen mee.
Wij worden erbij betrokken en dat terwijl we vergeten zijn wat het is om kind te zijn.
Wij, volwassenen, kunnen niet meer voelen en denken als een kind, slechts enkele vage herinneringen zijn gebleven.
Wij kijken vaak over het kind heen vanuit een zekere superioriteit, terwijl we toch ook zoveel van onze kinderen kunnen leren.
Laten we proberen iets van hun blijheid, openheid en verwondering over te nemen.

GEBED
Heer onze God, wij hebben <naam kind> gedoopt en gezalfd in Uw Naam.
Verhoor ons gebed voor de toekomst van dit kind.
Laat <naam kind> gezond en vol levenslust blijven en laat haar een vreugde zijn voor alle mensen om hem/haar heen.

MUZIEK

Terug naar overzicht