VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

doopviering 8

SOMS BREEKT HET LICHT IN MENSEN DOOR

MUZIEK

WELKOM

LIED

Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.
Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleuren van elk seizoen.

Gezegend die een woonplaats maakt,
voor wat beweegt en ademhaalt,
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

Gezegend zijt Gij om Uw Woord,
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die on sgaande houdt
en in het eind in U behoudt.

(ouders)
Wij zijn hier bij elkaar gekomen rond de geboorte van <naam kind>. We worden helemaal stil
van dankbaarheid en verwondering om dit nieuwe leven, Heer. Wij danken U dat we met hen
die ons lief zijn dit hier kunnen vieren.
Wij willen <naam kind> vandaag onze begeleiding aanbieden op de weg die de onze is en
waarop wij ons gelukkig voelen. Dat is geen noodlot voor hem/haar; zij hoeft ons niet blindelings
te volgen. Wij hopen dat hij/zij zich gaandeweg uit eigen beweging en uit eigen overtuiging
steeds meer hetzelfde levensdoel voor ogen zal stellen als wij.

(voorganger)
Moge dit kind de kerk gaan ervaren als een dak van mensen, als een huis van mensen, met
muren van huid en ramen als ogen, die uitzien naar de wereld om niet zelfgenoegzaam te zijn.

LIED

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis

(voorganger)
Zo oud als de kerk is, zolang zijn christenen bij elkaar gekomen om samen de doop te vieren.
Ook wij zijn vandaag hier voor de bediening van doop en water.
Water is de bron van leven. In water vindt alles wat leeft zijn ontstaan; zonder water gaat alles
dood. Waar water is, zet het leven zich voort, generatie na generatie, almaar door. Als wij onze
kinderen met water dopen, zeggen we: wij gunnen jou leven, wij willen jou redden van de dood,
wees een van ons, jij bent de belofte van God, Hij geve je eeuwig leven.

LIED
(melodie: Uit vuur en ijzer)

Om wel en wee, om goed en bloed
om brood en wijn in overvloed,
om leven dat gebroken moet
wordt elke mens geboren.
Om leven dat nooit vergaat
om licht dat nooit op sterven staat,
om waarheid, die vrijheid laat
moet ik, moet jij herboren!

Om hart en handen voor elkaar,
om thuis te wezen wie weet waar.
Om God te zien in hem en haar,
wordt elke mens geboren.
Om vrede maar ongestoord,
om naam te dragen ongehoord,
om liefde als laatste woord,
moet ik, moet jij herboren!

Om eenmaal en om andermaal,
om één van hart en één van taal,
om mens te zijn een nieuw verhaal,
wordt elke mens geboren.
Om vrij en geen slaaf te zijn.
om eens voorgoed geleden pijn.
om goed zoals God te zijn.
moet ik, moet jij herboren!

(voorganger)
Nu wij <naam kind> gaan opnemen in de gemeenschap van Jezus Christus, willen wij samen
ons geloof belijden.

(allen samen)
Ik geloof in een God die de wereld niet volmaakt geschapen heeft, als iets dat altijd zo moet
blijven. Die niet regeert volgens de orde van armen en rijken, mensen die alles weten en
mensen die nergens van op de hoogte zijn: heersers en uitgebuiten.
Ik geloof in een God die vraagt om het wederwoord van de levende mens. Ik geloof in Jezus
Christus die opstaat in ons leven, zodat wij vrij worden van vooroordelen en aanmatiging, van
angst en haat.
Ik geloof in de Geest, die met Jezus in de wereld is gekomen, in de gemeenschap van alle
volkeren en in onze verantwoordelijkheid voor wat uit deze aarde worden zal: een dal vol
ellende, honger en geweld, óf een stad van God.
Ik geloof in de rechtvaardige vrede die te stichten is, in de mogelijkheid van een zinvol leven
voor alle mensen en in de toekomst van de wereld van God. Amen.

NAAMGEVING

(voorganger)
<Namen ouders>, als twee mensen van elkaar houden, dan noemen ze elkaar bij de naam. Als
twee mensen een kind voortbrengen, dan geven ze dat kind een naam. Die naam drukt hun
verwachting uit en hun liefde. Welke namen hebben jullie gegeven?
<Namen kind>.
God, wij vragen u, wil deze naam schrijven in de palm van uw hand., Wil hem/haar beschermen
alle dagen van het leven. Geef hem/haar veel helpende handen, die de weg wijzen door licht en
donker, door goed en kwaad.

LIED

Geen boom die zonder water leeft,
geen mens die levensadem heeft
als God hem niet de ruimte geeft.

Wie van de mensen goden maakt,
is als een boom die kaal en naakt
op dorre grond ontworteld raakt.

Maar wie zijn plaats op aarde kent,
zicht tot het water heeft gewend,
wordt in zijn groei niet meer geremd.

Gelukkig die in weer en wind
het echte levenswater vindt
en groeit tot mens, door God bemind.

BELOFTEN

(ouders)
Wij houden je nu ten doop, <naam kind>, omdat wij je het beste willen geven. Wij geloven in het
goede en door je te dopen, erkennen wij dat God met ons leven en dat van jou te maken heeft.
Wij willen niet, dat je alleen blijft, maar dat je je evenals wij, opgenomen voelt in een grotere
groep.
Je bent aan ons toevertrouwd, <naam kind>. We weten dat wij vaak te kort schieten maar wij
durven dit risico aan en voelen ons gesteund door al die mensen die geloven dat God een
Vader is en dat wij kunnen leven in de Geest van zijn Zoon. Samen staan wij achter jou.
Vanuit dit geloof beloven wij een goede vader en moeder voor jou te zijn.

(voorganger)
Kom en blijf naar <naam kind> staan. Trek met hem/haar op, houd zijn/haar hoofd boven water,
leg woorden in zijn mond, die getuigen van vrede. Kortom, willen jullie, samen met de ouders de
eersten zijn om ervoor te zorgen dat dit kind de warmte van medemenselijkheid ervaart?

(peter en meter)
Ja, dat willen wij.

(voorganger)
Nu we de bereidheid hebben uitgesproken om <naam kind> voor te gaan op de weg van het
licht, mag ik jullie vragen om de rechterhand boven <naam kind> uit te strekken.

(allen samen)
God, laat dit kind groot en krachtig worden in onze soms harde wereld. Bescherm <naam kind>
tegen verkeerde invloeden. Laat hem proeven en ervaren, dat Gij uw reddende hand terugtrekt.
Geef dat wij die deze wereld maken <naam kind> voor mogen gaan in alles wat zuiver is en
waar. Laat hem/haar opgroeien als uw kind, onbezorgd en blij, het kwade overwinnend door het
goede, onder de hoede van Uw machtige hand. Amen.

DOOP MET WATER

(voorganger)
<Naam kind>, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
<Naam kind>, ik zalf je met de Geest van Jezus Christus zodat je mag aanslaan bij God en bij
de mensen. Ik zalf je voorhoofd opdat je het goede mag denken en doen. Ik zalf je ogen opdat
je oog mag hebben voor al het moois in de wereld en dat je het mag waarderen. Ik zalf je oren
opdat je een open oor mag hebben voor alles wat het leven vraagt. Ik zalf je mond opdat je mag
blijven lachen van vreugde en lieve woorden mag spreken en mag troosten. Ik zalf je handen
opdat je ze mag gebruiken om God tastbaar te maken in deze wereld. Ik zalf je voeten opdat je
daar mag gaan waar het goed is om te wonen en opdat je in de voetstappen mag gaan van
Jezus, de weg ten leven.

Behalve water is ook vuur een teken van leven. Wij willen een kring van licht zijn van licht,
wegwijzer in deze voor jou nog duistere wereld. <Naam kind>, wees een licht onder de mensen,
een zonnetje in huis.

(allen)
<Naam kind>, gewild en gewenst in ons midden, kom maar binnen in deze kring, waar iedereen
van je houdt. Leef met ons mee, wij leven met jou. Laten we er samen iets moois van maken.
Laten we hopen dat onze liefde jou tot een fijn mens maakt.

LIED

De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe hij worden zal
maar één ding weet iedereen:
je kunt het niet alleen, dus…

Zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is een mooi, maar bewerkelijk ding
dus zullen we er samen iets van moeten maken

Bekijk een keer de wereldkaart
een mens is toch iets beters waard
je ziet dat het een puinhoop is
zo gaat het zeker mis, dus…

We praten zus, we praten zo,
we roepen ach en wee en oh
maar wil j’elkaar echt goed verstaan
dan doe je er iets aan, dus…

(voorganger)
Ik geef je deze bloem, omdat we hopen dat <naam kind> het leven in zal gaan als in een tuin,
waarin altijd meer bloemen zullen zijn dan stokken en geweren. Leer hem/haar van de
wonderen van het leven genieten, ze waarderen en leer hem/haar geloven in het leven zelf.

VOORBEDE

<Naam kind>, je bent geboren om lief te hebben, om je geborgen te voelen en anderen
geborgenheid te bieden. Laten we bidden dat wij, die dichtbij jou staan, haar/hem die liefde
kunnen voorleven.

Laten we bidden voor alle ouders, opvoeders, dat zij in deze zakelijke en vaak harde wereld de
moed niet verliezen om in alle oprechtheid hun kinderen tot goede medemensen te laten
opgroeien.

Laten we bidden voor de kinderen en alle anderen, voor wie geluk vaak ver te zoeken is, voor
wie ziekte, dood, honger of oorlog een waas legt rondom leven en geluk.

Laten we bidden voor <naam kind>, dat zij/hij een heerlijke jeugd mag hebben, omringd door
mensen die alleen het goede voor hem/haar willen.

MARIA

Wij willen hier niet vandaan gaan zonder een ogenblik te hebben stilgestaan bij Maria,
de moeder van Jezus.
Maria, u weet wat het betekent nieuw leven te ervaren en zich te verheugen over de geboorte
van een kind.
Uit eigen ondervinding kent u ook de zorg die dit met zich meebrengt.
U weet welke vreugde, maar ook welk verdriet een moeder ten deel kan vallen.
Daarom zijn wij hier met <naam kind> bij u.
Wij vragen u, zorg voor <naam kind>.
Laat uw sterke hand rusten op dit kwetsbare wezentje.
Wees een voorbeeld voor haar/zijn ouders, in de kunst van het liefhebben.
Amen.

LIED

Waar liefde mensen samenvoegt, worden stenen een paleis,
de kille straat een lentetuin, de hel een paradijs.

Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt:
een overvolle beker wijn,
een mens die je omarmt.

De deur roept je een welkom toe, een stoel staat voor je klaar;
de tafel is gastvrij gedekt, een heerlijk avondmaal. refr.

(voorganger)
Laten we dan in vrede naar huis gaan. Mogen jullie en allen die hier zijn gelukkig zijn met
elkaar. En moge de Geest van Jezus heersen in uw huis en zijn vreugde wonen in uw gezin.
Amen.

Terug naar overzicht