VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
DOOP VAN JEZUS IN DE JORDAAN
Lucas 3, 15-16.21-22
Overweging Montfortparochie Tilburg, 12-13 januari 1992

Een geboorte, huwelijk of echtscheiding, het verlies van je baan of iemand die je lief is, het vieren van een kroonjaar op je 18e, 21e of 50e verjaardag: het zijn bijzondere gebeurtenissen in een mensenleven. Momenten, die vaak heel intensief worden beleefd en die van invloed kunnen zijn op de verdere levensloop. Je zou ze ook "scharniermomenten" kunnen noemen: omdat je heel bewust stilstaat bij belangrijke levensovergangen, en misschien moet je breuken met het verleden of een crisis verwerken om een nieuwe levensfase binnen te gaan. Vaak nemen rituelen of symbolische handelingen hierbij een markante en zinvolle plaats in. Ook een doop zou je zo'n belangrijk en bijzonder levensmoment kunnen noemen. Het ritueel met water symboliseert het begin van een nieuw leven: door het water heen ga je als het ware van de oever van het oude land naar het nieuwe land. Water wast af en spoelt schoon, het verfrist en verkwikt. Je wordt er een nieuwe mens door.

De doop van Jezus door Johannes in de Jordaan is zeker ook zo'n bijzonder gebeuren. Maar niet alleen die doop; want de gebeurtenissen rond de geboorte en de eerste levensjaren van Jezus, zoals we dat tot nu toe in de vieringen vanaf Kerstmis stukje bij beetje hebben gehoord, hebben ons wel duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van zomaar een gewoon levensverhaal. Van meet af aan is duidelijk, dat er met deze Jezus iets bijzonders aan de hand is.

Het begint al met de geboorte: er blijkt voor hem geen plaats te zijn in de herberg, en de Redder van de mensheid moet genoegen nemen met een voederbak in een armetierige en tochtige stal. Koningen, engelen en herders vormen daarbij de entourage. De eerste beste keer wanneer zijn vader en moeder hem op twaalfjarige leeftijd mee op reis nemen naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, raken ze hem meteen kwijt. Ze vinden hem terug in de tempel, temidden van de priesters en schriftgeleerden, met wie hij in een druk en moeilijk gesprek is verwikkeld. En de evangelist Johannes verhaalt hoe hij op verzoek van zijn moeder tijdens een bruiloft in Kana water in wijn verandert. Een wonderverhaal dat in de viering van het volgend weekend wordt gelezen.

Geboorte, water en wijn: het zijn de belangrijkste ingrediënten voor het grootste christelijke feest, dat door de christenen vroeger op 6 januari werd gevierd: Driekoningen, de doop van Jezus en Zijn eerste wonder in Kana ineen. Oorspronkelijk werden deze drie gebeurtenissen dus op één dag gevierd, maar zijn in later tijden uit elkaar gegroeid.

Het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan markeert het begin van wat we wel noemen Zijn openbare optreden. Het ritueel van de onderdompeling symboliseert het aannemen van een nieuwe identiteit, het achterlaten van een stukje verleden, een ervaring dat van nu af aan alles anders gaat worden. Toen Johannes de Doper de komst van Jezus voorspelde en de mensen aanspoorde om boete te doen om zich op die komst van de Messias - de Verlosser - voor te bereiden, was het zijn gewoonte om hen in het stromende water van de rivier de Jordaan onder te dompelen. Dat was bepaald niet iets nieuws. Toch hadden veel mensen en met name de leiders van het joodse volk er moeite mee dat ze gedoopt moesten worden, om het zondige verleden af te wassen. Zoiets was in hun ogen helemaal niet nodig. Het is dan ook geen wonder dat men nogal wantrouwend was ten opzichte van Johannes, toen hij hen liet weten dat er na hem iemand zou komen die nog veel meer uitstraling zou hebben dan hij, en dat Johannes niet waardig was om de riem van Jezus'sandalen los te maken. Geen wonder ook, dat het volk Jezus van Nazaret, de zoon van een doodgewone timmerman, begon te wantrouwen, toen deze zich door Johannes liet dopen in de Jordaan. Daarom voegt de evangelist Lucas nog iets bijzonders toe aan het doopverhaal, een soort visioen, wanneer Jezus na zijn doop in gebed verzonken is: de hemel scheurt open, een duif daalt neer en er klinkt een stem: "Jij bent Mijn welbeminde Zoon, een man van Mijn hart". Een stem die eigenlijk zeggen wil: "Kijk en luister goed naar die Jezus, want zoals Hij doet zouden jullie allemaal moeten doen". De duif herinnert ons hierbij aan het verhaal van Noach, als teken van een nieuw verbond tussen God en zijn volk en aan het scheppingsverhaal, - waar de geest van God boven de wateren zweefde en orde aanbracht in de chaos.

Zo wordt Jezus tijdens Zijn doop in de Jordaan geroepen tot Zijn eigenlijke taak: als Zoon en Dienaar van God mensen te inspireren en in beweging te zetten. Gaandeweg zijn leven ontdekt hij zijn opdracht en roeping. Een uitdaging op leven en dood, zoals uit het verdere vervolg van zijn levensverhaal zal blijken. Want Jezus zal zich niet de luxe permitteren een broodprofeet te worden, eentje die de mensen naar de mond praat en alles gladstrijkt. Hij zal niet nalaten het kwaad steeds te benoemen en onrecht voortdurend aan de kaak te stellen. Op deze wijze kon Hij een nieuw fundament leggen onder de wereld om die te dragen en te genezen, en te herscheppen tot een klein stukje rijk van God op aarde.

AMEN

Terug naar overzicht thema's

Terug naar overzicht bijbelpassages