VITABERNA

 

 

 

Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

OVERWEGINGEN VIERINGEN MONTFORTPAROCHIE TILBURG

Voor het schrijven van een overweging voor een gebedsdienst of woord- en communieviering krijgen werkgroepen vaak voldoende en actueel achtergrondmateriaal aangereikt. Soms is het gemakkelijk wat voorbeelden en inspiratiebronnen bij de hand te hebben. 

Als je broer zondigt...
    Matteüs 18, 15-20 
De evangelist leert ons vandaag  verantwoordelijkheid te dragen voor ieder die onze naaste is. Dat betekent: je inzetten voor de verzoening, voor het weer goed maken binnen de ruimte van het verbond tussen God en de mens, samen werken aan een leefbare samenleving.
[... lees verder]

Arm en rijk in spiegelbeeld
     Amos 6, 1a.4-7 & Lucas 16, 19-31

Arm en rijk: een bijna plat gepraat thema, waar we misschien wel moe van worden, omdat we nooit verder komen dan vage schuldgevoelens en onmacht.
In het evangelie wordt gekozen voor de arme, de ontrechte, de hulpeloze. 
[... lees verder]

Bemin je vijanden
     Matteüs 5, 38-48
Bemin je vijanden, zegt Jezus. Wat zou dat voor ons kunnen betekenen? Goed zijn voor de ander, zoals je ook goed bent voor jezelf? Of: wat je ook tegen een ander hebt, slik het in en maak het goed? En betekent dat dan, dat we conflicten maar gauw moeten glad strijken, beste maatjes worden met de buren waarmee we al zo lang ruzie hebben, een jarenlange familievete maar snel even beslechten?
[... lees verder]

Blijf een bevrijd mens
     Hebreeën 8, 8-12
De Tien Woorden ten leven die God tot Mozes sprak, zijn niet los verkrijgbaar als algemene regels voor iedereen. Ze horen thuis in dat bevrijdingsverhaal, het verhaal over een volk dat samen met zijn God een nieuwe toekomst tegemoet ging.
[... lees verder]

Brood gebroken
    Exodus 24, 3-8 & Marcus 14, 12-16.22-26
Al eeuwenlang belijden christengemeenschappen hun geloof in Jezus Christus middels de sacramentele tekens van brood en wijn, die verwijzen naar zijn lichaam en bloed.
[... lees verder]

Dat moet Hij zijn
     Lucas 24, 35-48
Pas amper bekomen van die wonderlijke ervaring op weg naar Emmaüs, waarover nog druk wordt nagekaart, worden de leerlingen van Jezus opnieuw verrast door Zijn plotselinge aanwezigheid. Tijdens het gesprek van de dag staat Jezus daar ineens in hun midden
[... lees verder]

De verloren zoon en Noach
     Lucas 15, 11-32 & Genesis 8+9
Hoe God met mensen omgaat, spiegelt zich in de manier waarop de Verloren Zoon terugkomt bij zijn Vader: hij wordt met open armen ontvangen, en er wordt een groot feest georganiseerd. In het huis van de Vader is altijd plaats, en je vindt er vrede, gerechtigheid en heelheid.
[... lees verder]

Doop van Jezus in de Jordaan
     Lucas 3, 15-16.21-22
Het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan markeert het begin van wat we wel noemen Zijn openbare optreden. Het ritueel van de onderdompeling symboliseert het aannemen van een nieuwe identiteit, het achterlaten van een stukje verleden, een ervaring dat van nu af aan alles anders gaat worden.
[... lees verder]

Door de knieën voor een kind
     Matteüs 2, 1-12 & Jesaja 60, 1-6
Het licht van de ster wees de wijzen de weg en hield hen gaande. Langs vreemde wegen en onbekende paden vonden zij tenslotte het heil bij een kind. Hulpeloos en klein, maar met een uitstraling die zijn weerga in de geschiedenis niet kent.
[... lees verder]

Een andere weg
     Jesaja 5, 1-7 & Matteüs 2, 1-12
Als je wilt weten hoe God komt, dan moet je niet naar boven kijken, naar de sterren, maar naar beneden. De wijzen uit het Oosten hadden het goed begrepen: ze vonden hun heil niet bij de machtigen, bij de welvaart, maar geknield aan de voeten van een kind.
[... lees verder]

Een echt offer
    I Koningen 17, 10-16 & Marcus 12, 38-44
In de ogen van God zijn dit de echte offers: mensen die iets van hun leven prijsgeven ten bate van het leven van 
anderen. En dan gaat het niet om de hoeveelheid van de gave; uiteindelijk gaat het om te doen wat je kunt.
[... lees verder]

Een tekst die tot nadenken stemt
     Lucas 5, 1-11
Het beste antwoord op de vraag of wonderen al dan niet echt gebeurd zijn is misschien dit wel: ze gebeuren nog steeds. Maar je moet er wel in willen geloven
[... lees verder]

Eeuwigheid en eeuwig leven
     Apocalyps 7, 9.14b-17 & Johannes 10, 27-30.
"Eeuwig leven" en "eeuwigheid" zijn in de bijbel dus geen begrippen, die te maken hebben met een grotere hoeveelheid leven of tijd, maar veel eerder duiden op een kwaliteit van leven: een leven met en vanuit God.
[... lees verder]

Geen woorden maar daden
     Marcus 8, 27-35
Jezus uitnodiging om hem na te volgen is niet bedoeld als een aansporing om vrijblijvend zijn weg mee te volgen,
en alleen met de mond te belijden dat je in hem gelooft. Waar het om gaat is in daden te laten zien dat je bereid bent tot het uiterste te gaan, net zoals de Messias je kruis op te pakken en desnoods je leven te verliezen.
[... lees verder]

Geloof, hoop en liefde
     Handelingen 8, 5-8.14-17
Geloof, hoop en liefde: de evangelist Johannes verbindt deze woorden in een paar zinnen aan elkaar, maar het kost ons een heel leven lang om die verbinding voor onszelf helder te krijgen.
[... lees verder]

Geluk voor arm en rijk
     Lucas 16, 19-31 & Amos 6, 1a.4-7
Je rijkdom ligt niet in wat je pakt, maar in wat je geeft. Je waarde niet in wat je hebt, maar wat je bent.
[... lees verder]

Gerechtigheid voorop
     Lucas 6, 20-31

Gerechtigheid, handelen zodat gemeenschap bevorderd wordt en recht doen aan iedere mens, is het kernwoord van het Rijk van God. Maar dat houdt wel in, dat we afscheid moeten nemen van de moderne afgoden: succes, geld, welvaart, macht.
[... lees verder]

Gij zult de Heer uw God beminnen
     Exodus 22, 20-26 & Matteüs 22, 24-40
"Gij zult de Heer uw God beminnen...en Uw naaste als Uzelf". Kort en krachtig is het antwoord van Jezus, wanneer een wetsgeleerde Hem vraagt, waar het nu eigenlijk in de kern allemaal om draait in de joodse godsdienst
[... lees verder]

God en het lijden
     Lucas 9, 18-24
Lijden is een ergernis die niet met God in verband te brengen is. De voortdurende opeenhoping van lijden is velen een doorn in het oog, en verduistert telkens weer het zicht op God.
[... lees verder]

Hij leeft!
     Johannes 21, 1-19
Met mensen zoals Petrus is het begonnen. Ook maar mensen, zoals u en ik. Niet meteen rotsvast in hun geloof. Ze zijn er ook in gegroeid, met vallen en opstaan. En hun verhalen roepen misschien herkenning bij ons op.
[... lees verder]

Iedereen genodigd
     Matteüs 22, 1-14 & Jesaja 25, 6-10
Door alleen te zéggen dat je christen bent, bén je het nog niet. En ingaan op Gods aanbod betekent: jezelf helemaal geven, je binnenste-buiten keren, je werkelijk willen engageren.
[... lees verder]

In de geest van Jezus
     Handelingen 8, 5-8.14-17 & I Petrus 3, 15-18 & Johannes 14, 15-21
"In de naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest": hoe gedachtenloos spreken we deze woorden vaak niet uit bij het slaan van het kruisteken? En bij de Vader en de Zoon kunnen we ons nog wel iets voorstellen. Maar de H. Geest… Dat is een wat raadselachtig persoon, van wie we niet zo gemakkelijk hoogte kunnen krijgen.
[... lees verder]

In het huis van de Vader is ruimte voor velen
     Johannes 14, 1-12
In het evangelieverhaal van vandaag vangen we als het ware een glimp op van het huis dat eens ons thuis zal worden: het huis van de Vader, waar ruimte is voor velen, zoals Jezus tegen zijn leerlingen zegt. Of, zoals een andere vertaling luidt: "een huis waarin vele woningen zijn". Een alledaags beeld misschien, een huis; maar toch kun je je afvragen, wat we ons daarbij moeten voorstellen.
[... lees verder]

Jezus achterna
     Matteüs 4, 12-23
Het evangelie van vandaag vraagt ons of ook wij in beweging te krijgen zijn. Zijn wij in staat uit te breken uit de sleur van alledag, durven we platgetreden paden te verlaten en met nieuwe ogen te kijken naar de uitdaging van de toekomst? Durven wij alles in de steek te laten om Hem te volgen?
[... lees verder]

Jezus, Zoon van David
     II Samuël 7, 1-5 & Lucas 1, 26-38
Het is opmerkelijk dat deze heilsbelofte aangekondigd wordt aan David, een eenvoudige herdersjongen uit de steppe achter zijn schapen vandaan gehaald, en aan Maria, een eenvoudige jonge vrouw uit een onbetekenend plaatsje Nazaret.
[... lees verder]

Klein beginnen
     Marcus 4, 26-34 & Ezechiël 17, 22-24
Oog hebben voor het kleine, vertrouwen hebben in het eenvoudige, beginnen met een heel klein stapje… het is misschien allemaal wel niet zo spectaculair, en vaak hechten we er niet zoveel waarde aan. Maar toch, als we dat kleine stapje zetten, als we allemaal een schakel in de keten willen zijn, dan komt er een pad.
[... lees verder]

Kleine mensen, grote dingen
     Lucas 1, 39-56 & Matteüs 17, 1-9
Maria's Magnificat is immers geen wiegeliedje om boetepredikers in slaap te sussen, maar een protestlied, dat op straat en in het parlement moet klinken. Daarvoor is moed nodig, omdat Gods woord een genadeloze waarheid is voor de heersers en de rijken.
[... lees verder]

Leven vanuit de grond van je hart
     Matteüs 6, 19-34
"Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en alles zal je erbij gegeven worden". Als je daarin gelooft, dan hoef je niet meer te knokken voor de dag van morgen. en hoef je je toekomst niet vooraf meer veilig te stellen. Dan ben je op de goede weg, doe je recht aan anderen, maak je ruimte voor God, kun je leven vanuit de grond van je hart.
[... lees verder]

Lijden en God
    Job 7, 1-4.6-7
Een verstandelijk antwoord op het lijden in de zin van een verklaring is niet te geven. Wel is een antwoord mogelijk door onze handen uit te strekken naar mensen om ons heen. Zoals Jezus de hand vastnam van de schoonmoeder van Simon en haar deed opstaan. Zoals een God, die met mensen begaan is. Zoals een God, die groter is dan ons hart.
[... lees verder]

Mijn vriend had een wijngaard
    Jesaja 5, 1-7 & Matteüs 21, 33-43
In de lezingen van vandaag klinkt het ondubbelzinnig: God zet zijn profeten er telkens weer toe aan stelling te nemen tegen onrecht en onmenselijkheid. Zij confronteren ons onophoudelijk met de harde waarheid: Gods prachtige wijngaard en de puinhoop die wij er zo vaak van maken. Desondanks blijft deze God met ons meetrekken en laat ons blijven geloven in de droom die ondanks alle teleurstellingen en ellende in de toekomst werkelijkheid kan worden.
[... lees verder]

Omgaan met andersdenkenden
     Galaten 1, 1-2.6-10 & Lucas 7, 1-10
Uitgerekend van het geloof van een Romeinse honderdman – een heiden in de ogen van joden, maar wel een 
die de sympathie van het joodse volk had omdat hij op eigen kosten voor hen een synagoge had laten bouwen –  roept Jezus verwonderd uit: “Zo’n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden”.
[... lees verder]

Tijd van gisteren, morgen, vandaag
     Prediker
Genieten van het goede van het leven, want als een mens geniet van eten en drinken, en tevreden vaststelt dat zijn geploeter ook goede kanten heeft, dan is dat iedere keer een geschenk van God. Genieten mág dus, zonder bijsmaak en zonder schuldgevoelens. Het geeft je hoop op een nieuwe toekomst. En die hoop is meer dan leven bij de dag. Zij geniet van vandaag als het voorspel van morgen.
[... lees verder]

Steeds weer verder, samen op weg naar het Rijk Gods
     Genesis 12, 1-9 & Exodus 33, 1-3a.7-11a
Een tent als ruimte voor God, als plaats van samenkomst voor een volk onderweg. Zomaar een dak boven wat palen. Geen huis waar je nooit meer iets aan veranderen kunt, zo’n muurvast huis. Nee, God wil met ons meetrekken, dus moet hij een huis hebben dat met hem mee kan: een tent, waar men om raad kan komen, waar God aanwezig is in een rookkolom, waar mensen voelen dat ze bij elkaar horen.
[... lees verder]

Verbondenheid met elkaar: woord en daad
     Johannes 15, 1-8 & Johannes 22, 26-28.30-32
Verbondenheid bestaat echter niet alleen uit mooie woorden, maar wil ook zeggen: je leven delen met anderen. Luisteren naar de boodschap van Jezus, geloven in wat hij ons voorhoudt betekent juist ook: die woorden in alledaagse praktijk brengen, in concrete daden omzetten. Geloven, - daarin zit het Engelse 'love': liefhebben, lieven. Voor Johannes een onverbrekelijke eenheid.
[... lees verder]

Vrede: een wankel evenwicht
Alleen door de handen ineen te slaan, kunnen we zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Waardoor het gevecht tegen de wereld gestopt wordt en de vrede in jezelf kan beginnen.     
[... lees verder]

Vrede en gerechtigheid
     Jesaja 55, 6-9 & Matteüs 20, 1-16
Het is een prachtig idee, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor alle mensen. Niemand die daar iets op tegen heeft. Maar wanneer we naar de werkelijkheid kijken, liggen de zaken meestal anders, en is gelijkwaardigheid meer droom dan werkelijkheid.
[... lees verder]

Wereldmissiedag
    Jezus Sirach 35, 12-14.16-18 & Lucas 18, 9-14
Geen gift, hoe ruim ook, ontslaat ons van de plicht om met alle volken te streven naar rechtvaardige verhoudingen in de wereld. Dat hebben we van de eerste lezing kunnen opsteken: God neemt geen steekpenningen aan ten koste van de armen. De opdracht om een koninkrijk van gerechtigheid en vrede te realiseren kan immers niet worden afgekocht.
[... lees verder]

Wie durft het aan?
     Marcus 10, 17-30
Eeuwig leven - want daar gaat het vandaag om - heeft daarom ook minder te maken met hoeveelheden, maar eerder met kwaliteit van leven: een leven met en vanuit God, zich belangeloos willen inzetten voor een ander, je kwetsbaar willen opstellen, solidariteit tonen, egocentrisme en zelfvoldaanheid loslaten.
[... lees verder]

Wonderwijn van Kana
     Johannes 2, 1-12
De kruiken van ons leven vullen, de lege kruiken van ons bestaan. We moeten ze boordevol menselijkheid gieten, want water en wijn moeten één worden. Geen passief geloof dus, in de zin van: eerst zien en dan geloven. Kana vraagt van ons een actief mee-doen. Zo hebben we zelf het grootste aandeel in het wonder van Kana.
[... lees verder]

Woorden ter bemoediging
     Daniël 12, 1-3 & Marcus 13, 24-32
Gelukkig dat er altijd mensen waren en nog steeds zijn die in verwarde tijden het hoofd koel houden en een onverwoestbaar vertrouwen in God blijven houden. In de diepste winter zijn zij het die als eersten de takken van de vijgenboom zacht zien worden en zien uitbotten: de twijgen gaan weer knoppen dragen, er breekt weer een warme zomer aan.
[... lees verder]

Zie het Lam Gods
     Johannes 1, 29-34
Het evangelie daagt ons continu uit om in de naam en in de geest van Jezus dit onrecht te bestrijden, daar nieuw leven te brengen en de lente van Gods Rijk. Want dat is de richting van de vredesduif, dat is de weg die het Lam van God ons wijst.
[... lees verder]

Zie, ik maak alles nieuw
     Apocalyps 21, 1-5a
De openbaring van Johannes laat zien, dat de toekomst niet op een presenteerblaadje wordt aangediend, maar dat je krant en luie stoel moet verlaten om die toekomst werkelijkheid te laten worden.
[... lees verder]

Terug naar overzicht