VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
VOORBEDEN UITVAARTLITURGIE
VOORBEDE 1
God wij danken wij voor alle mooie momenten die we samen met <naam> mochten beleven en 
voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons omringde. Wij vragen u dat alles waarin hij/zij groot is 
geweest tot ons mag blijven spreken, juist nu hij/zij gestorven is. Wij bidden u dat hij/zij voort 
mag leven, in ons hart en in onze gedachten.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
God, wij bidden voor alle dierbaren die <naam> zijn voorgegaan. Hierbij denken in het bijzonder 
aan <namen>. Dat ze samen mogen genieten van de eeuwige rust.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
God, wij bidden voor alle mensen die <naam> de afgelopen jaren met zoveel zorg hebben 
omringd en zo geprobeerd hebben het leven voor hem draaglijk te maken.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
VOORBEDE 2
Laten we samen bidden voor <naam>, dat niets van het goede dat hij/zij heeft gedaan voorgoed 
verloren zal gaan op deze aarde, maar dat het vrucht mag dragen in hen die achterblijven.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Laten we bidden voor de familieleden van <naam>, voor zijn/haar vrienden/vriendinnen en voor 
allen die hem/haar dierbaar waren. Dat zij dankbaar zullen blijven voor al het goede dat hij/zij 
voor hen heeft betekent en blijven meewerken aan Gods plan met de wereld.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Laten we bidden voor allen die ons in geloof zijn voorgegaan Wij herdenken ook de 
overledenen van onze familie en vrienden: <namen>,
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Bidden wij voor onze gemeenschap, waarvan hij/zij deel heeft uitgemaakt. Dat wij dankbaar 
zullen blijven voor de liefde en de hartelijkheid die wij van <naam> mochten obtvangen.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
VOORBEDE 3
Lieve God, het doet ons pijn om in dit uur definitief afscheid te moeten nemen van <naam>. 
Ons hart huilt om deze vrouw/mens die ons zo dierbaar was en die tot vreugde van ons en 
zovelen heeft geleefd. Ondanks ons verdriet willen we u bedanken voor alles wat hij/zij ons 
gegeven heeft. Geef haar de rust en de vrede die ze verdiend heeft.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Heer onze God, wij willen vandaag ook bidden voor allen met wie <naam> verbonden was en 
van wie hij/zij zo hield. in het bijzonder voor hen die hem/haar het meest zullen missen: 
<namen>. Bidden we, dat zij troost kunnen vinden in de herinnering aan hem/haar. Help hen, 
God,  om de pijn en het verlies te leren dragen.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
God, in dankbare herinnering bidden we ook voor degenen die wij al eerder uit ons midden 
zagen heengaan. In het bijzonder voor <namen>. Dat wij hen niet loslaten, maar durven 
geloven dat zij ons zijn voorgegaan naar het land van de eeuwige vrede.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
God van liefde,
U bent onze troost en onze kracht.
Luister naar onze gebeden
die wij in geloof tot U richten.
Wees in ons midden met Uw liefde en Uw licht.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer,
tot in lengte van dagen.
AMEN
VOORBEDE 4
Wij bidden nu in geloof tot God, de almachtige Vader, die Zijn Zoon Jezus Christus heeft doen 
opstaan uit de dood, voor onze Kerk en voor onze wereld en voor het heil van levenden en 
doden.
Heer, onze God, wij bidden voor <naam> van wie wij afscheid hebben moeten nemen, Wij 
bidden dat u hem/haar niet zult loslaten, hem/haar niet zult laten vallen, maar we hem/haar 
veilig weten bij U.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Heer onze God, wij bidden voor zijn/haar kinderen en kleinkinderen die in verdriet achterblijven. 
Geef hen de kracht om zorg voor elkaar te blijven houden.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Heer onze God, wij bidden voor allen die hem/haar in de dood zijn voorgegaan: <namen>.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Heer onze God, wij bidden voor deze gemeenschap hier in de kerk vertegenwoordigd: familie, 
vrienden en bekenden die samen met ons zijn/overlijden een plaats willen geven.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Heer onze God, steeds opnieuw brengt Gij uw mensen samen en Gij hoort ons, wanneer wij tot 
U bidden. Luister naar ons gebed, zo vragen wij U, en geef dat <naam> mag wonen in uw glorie.
Door Christus onze Heer.
VOORBEDE 5
Wij bidden voor <naam> die na een lang leven van ons is heengegaan. Dat hij/zij rust en vrede 
zal vinden.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Wij bidden voor <naam> die ons zo nabij en dierbaar was en die lang geleden uit ons midden is 
heengegaan. Ook bidden wij voor <namen> dat zij in herinnering bij ons blijven.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Wij bidden voor allen die gestorven zijn van wie wij ons de namen herinneren: <namen>. Wij 
vragen U God, gedenk al hun namen. Laat niemand van hen wegvallen uit Uw aandacht.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
VOORBEDE 6
In de stilte van ons hart, God, hebben wij ieder op eigen manier herinneringen aan <naam>, 
aan wie en hoe hij was. Vol dankbaarheid om zijn mooie kanten, vol vragen die geen antwoord 
meer krijgen, vol onmacht om onze eigen tekorten, zoeken wij troost bij elkaar en bij U, God, 
Laat <naam> wonen in uw paradijs en vergeet hem/haar niet.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
God, Vader, Moeder, wie al niet, wij bidden U om moed en sterkte voor <namen>. Zoals zij 
<naam>  trouw bleven, blijft Gij zo hen trouw en nabij. En moge de nabijheid van hun familie, 
vrienden en bekenden de harde duur van de tijd verzachten. Houd ons allemaal geborgen in de 
palm van uw hand, en doe ons tot leven komen voor elkaar.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Barmhartige God, wij noemen U oorsprong van al wat leeft. Het is niet uw wil, dat pijn en 
verdriet het bestaan van zo velen in onze wereld overschaduwt. Zoals na winter lente komt, 
moge zo in ons leven de hoop op beter ons ertoe aanzetten oog te hebben voor wie tekort komt, 
en het leven niet alleen aan kan.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
VOORBEDE 7
Laat ons bidden voor <naam>, dat hij/zij die voor anderen een echte vriend(in) was, nu de rust 
moge vinden die hij/zij zo verdiend heeft.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Laat ons bidden voor familieleden en vrienden, dat zij in de herinnering kracht en steun vinden.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Laat ons bidden voor degenen uit zijn/haar omgeving, die hem/haar in de dood zijn voorgegaan: 
<namen>.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Laat ons bidden dat wij dankbaar zullen blijven voor de liefde en de hartelijkheid die wij van 
<naam> mochten ontvangen.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
VOORBEDE 8
Laat ons bidden tot God die liefde is. Om licht en vrede voor <naam>. Dat hij/zij, samen met al 
onze dierbaren, over ons blijft waken totdat ook wij thuisgekomen zijn bij hen allen.
Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Om licht en vrede voor <namen>. Dat zij samen door mogen blijven gaan in de geest van hun 
<familieleden>. Dat na deze dagen hun familie en de vele vrienden hen nabij blijven met 
belangstelling en aandacht.
Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Om licht en vrede voor ons allen: familie, vrienden, buren, <enz>. Dat we de naam van <naam> 
hoog houden in ons midden. Om licht en vrede voor wie wij beloofd hebben te blijven bidden: 
<namen>.
Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Eeuwige God, Gij wilt een goede God zijn voor al uw mensen. Wij bieden U onze gebeden aan 
en vragen U, wil ze verhoren, want U behoren wij toe in leven en in sterven.
Amen.
VOORBEDE 9
God onze Vader, als wij even stil worden in deze dagen, dan huilt ons hart om <naam>. Het 
vraagt naar hem/haar en verlangt een weerzien ooit. Veranker in ons hart het vertrouwen dat 
Gij hem/haar en ons allen eens tot voltooiing brengen zult.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
God onze Vader, als wij even stil worden in deze dagen, dan spreekt ons hart van <naam>. Het 
vertelt van wat we nog hadden willen doen en zeggen en horen. Het vertelt van de vele 
herinneringen aan die mooie dagen. Laat de liefde die tussen hem/haar en ons gegroeid is, 
veilig zijn in Uw behoedende hand.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Als er in deze dagen een stilte valt God, dan gaat ons hart uit naar <naam>. Het is dankbaar 
voor alles wat we met hem/haar beleefd hebben. God, neem hem/haar op in uw Liefde en geef 
hem/haar de eeuwige rust in U.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
Goede God, wij willen ook bidden voor <namen> en voor al onze dierbaren die we aan de dood 
hebben moeten afstaan.
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
VOORBEDE 10
Bidden wij in geloof tot God de almachtige Vader, die zijn zoon Jezus Christus heeft doen 
opstaan uit de doden voor het heil van de levenden en doden.
Wij bidden voor deze overledene, <naam>, dat zijn/haar leven, zijn/haar vreugde en lijden, 
zijn/haar zwakheid en vertrouwen aanvaard mogen worden door de Heer, die barmhartig is en 
trouw aan zijn belofte.
Laat ons bidden.
Bidden wij dat hij/zij in onze herinnering blijft voortleven, om alles wat hij/zij voor ons betekend 
en gedaan heeft, dat wij een inspirerend voorbeeld blijven nemen aan zijn/haar levenskracht en 
levenslust.
Laat ons bidden.
Bidden wij voor <namen>, dat hun droefheid wordt verzacht door de dankbare gedachte aan al 
het goede, de troost en de levensvreugde die hij/zij heeft gegeven.
Laat ons bidden.
VOORBEDE 11
Heer onze God, vandaag nemen wij afscheid van <naam> die ons zo dierbaar was en nu van 
ons is heengegaan. Ondanks onze droefheid willen we U bedanken voor wat hij/zij ons gegeven 
heeft: <eigenschappen>. God geeft hem de rust en de vrede die hij verdiend heeft.
Laat ons bidden.
Heer onze God, laten wij bidden voor de anderen die wij uit ons midden zagen heengaan, dat 
wij hen niet loslaten, maar durven geloven dat zij ons zijn voorgegaan naar het land van de 
eeuwige vrede,
Laat ons bidden.
Heer onze God, laten wij ook bidden voor hen die zich nauw verbonden voelen en lief en leed 
met hem/haar hebben gedeeld, vooral <namen> , Dat zij elkaar ondersteunen om de pijn en het 
verlies langzaam te boven te komen.
Laat ons bidden.
VOORBEDE 12
Laten wij nu bidden voor <naam> die we hier voor het laatst in ons midden hebben, omringd 
door bloemen en licht, stille getuigen van onze liefde en sympathie. Bidden we dat zijn geloof 
niet verloren gaat, dat de kracht en het vuur waarmee hij/zij in het leven stond toekomst geeft, 
dat de diepte van zijn/haar bestaan een steun moge zijn voor <naam> en voor <namen> die 
hem/haar zo lief waren.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor allen die <naam> hebben ontmoet, die zijn/haar woorden hebben gehoord, 
zijn/haar vriendschap hebben ervaren. Dat zij allen, ondanks zijn/haar afwezigheid, verder 
kunnen, dat hij/zij voor hen méér is dan een herinnering, dat hij/zij levend wordt verder 
gedragen in de tijd die komen gaat.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij tot God, dat er niets van het mensenleven van <naam> verloren zal gaan, dat wat 
hij/zij geleefd en gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld; dat al wat hem/haar heilig 
was geëerbiedigd mag worden door de mensen die na hem/haar komen, en dat hij/zij waarijn 
hij/zij groot is geweest tot ons mag blijven spreken, jusit nu hij/zij gestorven is.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor de grote wereld van vandaag, waarin wij mensen ademen en leven; dat er geen 
mensen verloren lopen, geen mensen worden verwaarloosd; dat er vriendschap en 
verbondenheid bestaat, nabijheid en liefde. Dat we kunnen genieten van de dagelijkse kleine 
dingen en van vele goede mensen om ons heen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U/ Geef ons de moed ook 
ons leven in Uw hand te leggen. Want Gij zijt een God-met-ons, vandaag en alle dagen van ons 
leven. Amen.
VOORBEDE 13
Wij danken U Heer God voor de mens, <naam>, die zo nabij en dierbaar was en die nu is 
weggevallen uit onze wereld. Wij danken u voor alle vriendschap en hartelijkheid die van 
hem/haar is uitgegaan en voor de vrede die hij/zij heeft gebracht. Wij danken U dat hij/zij, zo 
vergankelijk als hij/zij was, een mens is geworden om van te houden.
God, geef uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw aan deze gestorven mens. Wij kunnen niet 
geloven dat zijn/haar leven vergeefs voorbij is gegaan en dat alles wat hij/zij voor mensen 
betekend heeft, nu verloren is en voorbij. Maar wij verenigen ons met het geloof waarin hij/zij 
zelf aan U heeft vastgehouden ten einde toe. Vervul aan hem/haar uw beloften en laat 
hem/haar delen in Uw eeuwig leven.
Wij bidden U dat niets van dit mensenleven verloren zal gaan; dat wij hij/zij geleefd en gedaan 
heeft ten goede zal komen aan deze wereld. Dat al wat hem/haar heilig was, geëerbiedigd mag 
worden door mensen die na hem/haar komen. En dat hij/zij in alles waarin hij/zij groot is 
geweest tot ons mag blijven spreken, juist nu hij/zij getorven s.
Laten we bidden voor onszelf: voor degenen onder ons die verdriet hebben, voor wie zich door 
dit sterven in zijn eigen leven bedreigd voelt. Geef ons, Heer, het geloof in een leven bij U, dat 
niet meer overschaduwd zal worden door ziekte, pijn en gemis, door ongeval en dood.
Wij bidden voor onszelf, die door de dood van <naam> worden aangevochten en beproefd; dat 
wij het verdriet niet koesteren, dat het ons niet verstikt en eenzaam maakt. Geef dat wij ons 
opnieuw durven toevertrouwen aan dit leven.
God van vertroosting, verhoor onze gebeden. Laat ons niet alleen als wij door droefheid worden 
overmand, maar laat ons ervaren dat we – ook in kwade dagen – gedragen worden door uw 
liefde. En geef ons – in goede dagen – de kracht en de fijngevoeligheid die nodig zijn om 
anderen in hun droefheid nabij te zijn. 
Amen.
VOORBEDE 14
Laten we bidden voor <naam>, dat zijn/haar nagedachtenis voor ons een levend voorbeeld 
moge zijn en een hart onder de riem heel ons leven.
Laten wij bidden.
Laten we bidden voor <namen> dat zij niet vereenzamen in hun verdriet, maar bij elkaar steun 
kunnen vinden; dat zij voor elkaar licht mogen zijn in deze donkere dagen.
Laten wij bidden.
Laat ons tenslotte bidden voor ons allen, hier aanwezig. Dat dit samen rouwen ons dichter tot 
elkaar mag brengen en dichter bij Jezus, de verrezen Heer.
Laten wij bidden.

Terug naar overzicht