VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
Psalmgebed – Wees niet bang
Zijt Gij alleen een God
die in de nabijheid is;
ook niet een God ver weg?
Gij zijt een verborgen God.
Of verbergt Gij voor ons uw gelaat,
om te zien hoe het dan ons vergaat?
En toch:
Gij bedroeft en vernedert niet.
Gij laat U zoeken door hen
die niet naar U vragen,
Gij laat U vinden door hen
die U niet zoeken.
Zoek ik U in de leegte?
Ik hoor wel: ‘Ik, de Heer, meld u heil
en verkondig wat recht is’.
Maar, armen en misdeelden zoeken water
en het is er niet,
hun tong is van dorst verdroogd.
Hoe kan mijn ziel dan verstillen
om U, God, die mijn redding zijt?
Mocht Gij mensen vinden die recht doen!
Dán kunnen allen wij zeggen:
Gij zijt onze God,
een bevrijder van mensen.
Gij hebt mijn roepen verhoord en gezegd:
‘Wees niet bang’,
‘Zie, iets nieuws ga Ik maken;
het is al aan het kiemen,
ziet gij dat niet?’
Heer, ik geloof,
kom mijn ongeloof te hulp.
En leer mij, arme dwaas,
hoe dat ik bidden moet.
(E. Schillebeeckx, God is ieder ogenblik nieuw)